Edmund Dzierzyński- ojciec Feliksa 
 Эдмунд Руфин, Дзержинский- отец Феликса 
 Edmund Dzierzhinski- Feliks father
Edmund Rufin Dzierżyński, szanowny tatuś, m.in. Feliksa Dzierżyńskiego urodził się 15-ego (27) maja 1839 roku w starej polskiej rodzinie szlacheckiej herbu Sulima w Oszmianie , której pierwsze zapiski historii sięgają roku 1663-ego. Pani Bożena Krzywobłocka, historyk i biograf wielu postaci rewolucyjnych podaje na podstawie swych bogatych źródeł, że rodzina Dzierżyńskich dumna była ze swojego szlacheckiego pochodzenia i pokrewieństwa z Tadeuszem Kościuszką.

 Эдмунд Руфин, Дзержинский, дорогой отец Феликса Дзержинского, родился 15 (27) мая 1839 года в старом польском дворянском семье герба Сулима в Ошмянах , первые исторические записи которого датируются 1663 годом. Божена Крживоблоцка, историк и биограф многих революционных деятелей, на основании своих богатых источников утверждает, что семья Дзержинских гордилась своим благородным происхождением и своими отношениями с Тадеушем Костюшко. 

Edmund Rufin Dzerzhinsky, dear father of Feliks Dzerzhinsky was born on the 15th (27) of May 1839 in an old Polish noble family of the Sulima coat of arms in Oszmiana, the first records of which date back to 1663. Mrs. Bożena Krzywobłocka, a historian and biographer of many revolutionary figures, states on the basis of her rich sources, that the Dzerzhinsky family was proud of their noble origin and kinship with Tadeusz Kościuszko.